google map citations

Google Map Citation là gì?

Đây là những trích dẫn được tạo ra khi nhiều người dùng Google lưu thông tin doanh nghiệp của bạn, thông tin này là NAP – Name, Address, Phone. Điều này giống như gạch chân thông tin quan trọng khi bạn đọc một cuốn sách. Tương tự, Google coi thông tin này là quan trọng, vì vậy ai đó có thể lưu nó. Đó là cách bạn nhận được CITATION!

Việc xuất hiện khi người dùng tìm kiếm như vậy là rất quan trọng với Local SEO. Nếu thông tin của tiệm bạn không xuất hiện khi có ai đó tìm kiếm về dịch vụ làm nail trong khu vực gần đó, thì đối thủ của bạn sẽ có mặt thay. Và chắc bạn không thích điều này, đúng không?